Працюємо: Пн-Нд 9-22
Графік роботи:
пн-нд 9:00-22:00
1
0 грн.
Сезонні знижки! Акція діє до 31 травня!
* або до закінчення складських залишків

Договір публічної оферти

Нижче наведений текст є договором між інтернет-магазином, сайт якого розміщений у мережі Інтернет за адресою https://holmov.top/, що надалі називається «Інтернет-магазин», та користувачем послуг Інтернет-магазину, надалі іменується «Покупець» , та визначає умови купівлі-продажу товарів Покупцем через сайт інтернет-магазину.

1. Загальні положення

1.1 Цей Договір укладається шляхом надання повної та безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору у повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

1.2 Договір має юридичну силу відповідно до ст.633, 641, 642 Цивільного кодексу України та є рівносильним договору, підписаному сторонами.

1.3 Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору у повному обсязі шляхом акцепту.

1.4 Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього договору публічної оферти:
- факт оформлення "Заявки на оформлення замовлення" Послуг Виконавця на сайті Виконавця https://holmov.top/;
- оплата послуг Виконавця на умовах та у порядку, визначених цим Договором та на відповідних сторінках Сайту Виконавця https://holmov.top/
- письмове (у т.ч. в електронній формі: електронною поштою або в месенджерах) повідомлення Замовника про прийняття умов цього Договору на адресу електронної пошти, вказану на сайті https://holmov.top/

1.5 Укладаючи цей договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на послуги та всіх додатків, які є невід'ємними частинами Договору.

1.6 Якщо Замовник не погоджується з умовами Договору, він не має права переукладати цей Договір, а також не має права користуватися Послугами цього Договору.

2. Терміни та визначення
"Договір публічної оферти" - публічний договір, зразок якого розміщений на веб-сайті https://holmov.top/
«Акцепт» - надання Замовником повної та безумовної згоди на укладення цього Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.
«Послуги» - послуга (а саме - продаж твердопаливних котлів тривалого горіння), що надаються Виконавцем, та зазначені Виконавцем у відповідному розділі Сайту Виконавця https://holmov.top/
«Замовник» - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, що відвідав Сайт https://holmov.top/ та акцептував цей Договір.
«Виконавець» - фізична особа - підприємець, який надає послуги з продажу твердопаливних котлів тривалого горіння та реквізити якої зазначено у розділі 12 цього Договору.
"Замовлення" - належним чином оформлена заявка через форму зворотного зв'язку на сайті https://holmov.top/ на отримання послуг.

3. Предмет договору

3.1 Виконавець зобов'язується на умовах та у порядку, визначених цим Договором, надати Замовнику можливість отримати Послугу та/або товар, а Замовник зобов'язується на умовах та у порядку, визначених цим Договором, прийняти та сплачувати замовлені Послуги та/або товари.

3.2 Замовник та Виконавець підтверджують, що цей Договір не є фіктивним або уявним правочином або угодою, укладеною під впливом тиску чи обману.

3.3 Виконавець підтверджує, що має право на провадження діяльності відповідно до вимог чинного законодавства України.

4. Права та обов'язки Виконавця

4.1. Виконавець зобов'язаний:
виконувати умови цього Договору
надати Замовнику послуги належної якості;
об'єктивно інформувати Замовника про послуги та умови їх надання на веб-сайті https://holmov.top/

4.2. Виконавець має право:
в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Замовником умов цього Договору;
інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

5. Права та обов'язки Замовника
5.1 Замовник зобов'язаний:
своєчасно сплатити та отримати Послугу на умовах цього Договору;
ознайомитись з інформацією про послуги, розміщеною на сайті Виконавця.

5.2 Замовник має право:
оформити Замовлення послуг та/або товарів, зазначених на відповідній сторінці Сайту https://holmov.top/
вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов цього Договору;
інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору

6. Порядок оформлення замовлення

6.1 Замовник самостійно реєструється на відповідній сторінці Сайту https://holmov.top/ та оформляє покупку певного твердопаливного котла тривалого горіння, або зробивши замовлення електронною поштою або телефоном, вказаним у розділі контактів сайту https://holmov.top/contact.

6.2 Термін обробки Виконавцем Замовлення послуг та/або Товарів проходить у режимі "живої черги".

7. Порядок оплати

7.1 Ціна Послуги та/або Товарів визначається Виконавцем та вказується на відповідній сторінці Сайту https://holmov.top/cenu

7.2 Замовник оплачує Послуги Виконавця на підставі цього Договору у Національній валюті України – гривні.

7.3 Оплата послуг здійснюється при отриманні Товарів та/або послуг Замовником

7.3.1 перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця (якщо Замовником є фізична чи юридична особа);

7.3.2 за допомогою інших платіжних коштів, зазначених на веб-сайті Виконавця (якщо Замовником є фізична особа).

7.4 Моментом оплати послуг вважається час зарахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

7.5 Замовник самостійно та власним коштом оплачує вартість послуг третіх осіб, якщо це необхідно для отримання послуг Виконавця за цим Договором (наприклад, послуги доступу до мережі Інтернет, банківської комісії за переказ коштів та інші).

7.6 Покупець оплачує Постачальнику вартість поставленої продукції відповідно до чинних на момент поставки цін постачальника на підставі пред'явлених ним рахунків та накладних.

7.7 Вартість товару вказано на сайті компанії https://holmov.top/

8. Порядок отримання послуг

8.1 Правила надання та отримання послуг зазначені на відповідній сторінці Сайту https://holmov.top/ та є додатками (невід'ємними частинами) цього Договору. Усі питання, що виникли в процесі оплати та отримання Послуг, Замовник може з'ясувати у Виконавця за контактними даними, зазначеними у розділі 12 цього Договору – Реквізити Виконавця.

8.2 Факт отримання Послуг Замовником (фізичною особою) – підтверджується даними системи білінгу.

8.3. Факт отримання Послуг Замовником (юридичною особою) підтверджується Актом наданих послуг (далі - Акт), що генерується системою білінгу за певний час, підписується сторонами (або підписується Виконавцем в односторонньому порядку у випадках, передбачених цим Договором). Виконавець зобов'язаний направити Замовнику на його вимогу.

9. Відповідальність сторін та вирішення спорів

9.1 За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

9.2 Усі суперечки, що виникають із цього Договору або пов'язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

9.3 Якщо відповідну суперечку неможливо вирішити шляхом переговорів, вона вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

9.4 Виконавець не несе жодної відповідальності за ненадання або неналежне надання послуг Замовнику за умови настання будь-яких обставин, що виникли не з вини Виконавця (а саме - настання обставин, що виникли з вини або необережності Замовника та/або настання обставин, що виникли з вини або необережності будь-якої третьої особи та/або настання форс-мажорних обставин).

10. Форс-мажорні обставини

10.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, передбачених цим Договором, якщо воно виникло внаслідок форс-мажорних обставин.

10.2. Під форс-мажорними обставинами в цьому Договорі розуміються будь-які обставини, що виникли без волі або всупереч волі або бажанню Сторін і які не можна передбачати або уникнути, включаючи: воєнні дії, цивільні заворушення, епідемії, блокаду, землетруси, повені, пожежі, аварії, також рішення або приписи органів державної влади та управління держави, резидентом якої є Замовник, або держави, резидентом якої є Виконавець, внаслідок яких на Сторони (або одну зі сторін) покладаються додаткові обов'язки або встановлюються додаткові обмеження та унеможливлюють подальше повне або часткове виконання Договору, а також інші дії або події, які існують без волі Сторін.

10.3 Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 3 (трьох) місяців поспіль, кожна зі Сторін матиме право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором і, в такому разі, жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншої Стороною можливих збитків.

11. Інші умови договору

11.1 Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладення та виконання цього Договору відповідно до його умов.

11.2. Одностороння зміна умов укладеного Договору Замовником або відмова виконувати умови укладеного Договору Замовником неприпустима, за винятком випадків, передбачених цим Договором. Жодна із Сторін цього Договору не має права передавати свої права та обов'язки третім особам без згоди іншої Сторони.

11.3 Виконавець підтверджує, що платник єдиного податку (група 3) за ставкою 5%, передбаченої Податковим кодексом України.

11.4 Інформація, що надається Замовником, є конфіденційною. Інформація від Замовника використовується виключно для виконання його Замовлення.

11.5 Власним акцептуванням Договору Замовник добровільно дає згоду на збирання та обробку власних персональних даних з наступною метою: дані, які стають відомими, будуть використовуватися в комерційних цілях, у тому числі отримання інформації про замовлення та обробка інформації про нього, відправлення по телекомунікаційним засобам зв'язку ( електронної пошти, мобільного зв'язку) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції або будь-якої іншої інформації про діяльність сайту https://holmov.top/
У разі небажання отримувати інформацію про діяльність Сайту https://holmov.top/
Замовник має право звернутися до Виконавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів та надіславши її на поштову або електронну адресу Виконавця.

11.6 Виконавець не несе відповідальності за зміст та достовірність інформації, що надається Замовником під час реєстрації та оформлення "Картки оплати" Послуги. Замовник несе відповідальність за достовірність, вказану при реєстрації та оформленні "Картки оплати" Послуги, інформації.

11.7 Сторони зобов'язуються зберігати конфіденційну інформацію, отриману внаслідок виконання цього Договору, за винятком випадків, коли це письмово санкціоновано іншою Стороною або потрібне державним органам відповідно до чинного законодавства. За розголошення конфіденційної інформації винна сторона несе відповідальність відповідно до чинного законодавства.

11.8 Договір є публічним та безстроковим і діє до його припинення будь-якою із Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством, але у будь-якому разі до моменту остаточного його виконання Сторонами. Сторони погодили, що термін дії цього Договору не може становити менше ніж 3 (три) календарні місяці. Цей Договір вважається узгодженим Замовником та укладеним за місцезнаходженням Виконавця з дати акцепту.

11.9 Виконавець самостійно відповідно та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови цього Договору та додатків до нього, які є його невід'ємними частинами. Виконавець має право самостійно змінити та/або доповнити умови цього публічного договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання послуг за цим Договором. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на веб-сайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання послуг за цим Договором, є дійсною.

11.10 Крім основного товару та послуг, якими є твердопаливні котли тривалого горіння, зазначені у п.3. цього Договору, Постачальник на замовлення Покупця, може здійснювати поставки додаткового товару, асортимент та ціна якого зазначається у накладних.

Made on
Tilda